Večné zákony

Prečo má človek poznať večné zákony? Aký to má pre neho zmysel? Aby sme vedeli odpovedať na tieto otázky, skúsme sa na ne pozrieť cez oblasť, v ktorej podobné odpovede už poznáme.

S hromadným rozvojom automobilovej dopravy sa zvýšili nároky na jej kvalitu, a preto každý vodič musí poznať pravidlá cestnej premávky a podľa nich sa riadiť. Zo začiatku sa mu zdajú mnohé predpisy zbytočné, pretože nepozná ich zmysel a súvislosti. Až keď musí za každý chybný krok platiť, či už formou pokuty, materiálnymi škodami alebo úrazom, pochopí, že mu neostáva nič iné, ako sa dopravným predpisom podriadiť.

Podobné je to aj s večnými zákonmi. Pokiaľ ich nepoznáme a nedodržiavame, neustále nás poškodzujú a všemožne "trestajú" až dotiaľ, kým sa im neprispôsobíme a nepochopíme ich zmysel. Paradoxom nášho moderného života je, že kto chce jazdiť autom, musí poznať dopravné predpisy, aby neohrozoval seba aj iných. Avšak v bežnom živote sa z neznalosti večných zákonov nechávame denne ubíjať ich dôsledkami, ktoré sú v porovnaní s jazdou neraz nebezpečnejšie.

Ako je možné, že nám uniklo poznanie večných zákonov, keď sú večné a stále prítomné? Kým bolo pre väčšinu z nás dôležité len uspokojovanie pozemských potrieb a žiadostí, nemohli sme dospieť ku kontaktu s večnosťou. Naša duša nebola ešte pripravená prijať toto poznanie. V dnešnej dobe však už mnohí z nás majú dostatočne vyvinuté duševné schopnosti, takže dvere k spoznaniu večných zákonov sú pred nimi otvorené.

Všeobecným vývojom sa zvýšili u každého človeka nároky na hmotné pohodlie, kvalitnejšie bývanie, lepšiu hygienu, tvorivejšiu prácu, viac sa venujeme aj zovňajšku a kultúre. Súbežne sa znásobili požiadavky na vyššie duševné poznanie, pretože telo sa môže dokonale vyvíjať iba v harmónii s dušou. Čoraz viac ľudí chce preniknúť do tajomstiev života stále hlbšie. Túžia dozvedieť sa, ako lepšie žiť, ale aj prečo vlastne žijú a prečo umierajú.

Lenže ktorá cesta z mnohých, čo sa dnes ponúkajú, vedie k správnemu poznaniu? Veď koľkí na tých svojich blúdia, dokonca aj padajú, takže začínajú pochybovať, či pravá cesta vôbec existuje. Z tohto labyrintu sa však človek môže vymotať len vtedy, ak si zachová jasnú hlavu a otvorené srdce. Podobne ako v doprave značky a smerové tabule dovedú človeka bezpečne do cieľa, v bežnom živote sú večné zákony míľnikmi na ceste k poznaniu.

Uplatnenie večných zákonov v praxi býva spočiatku namáhavé. V mnohých prípadoch sa bude musieť človek obrátiť o 180 stupňov späť, alebo úplne iným smerom, ako bol dosiaľ zvyknutý. No časom zistí, že jeho život sa stal pokojnejší, vyrovnanejší a podriadi sa im dobrovoľne, ako to urobil pri dopravných predpisoch. Poznaním a dodržiavaním večných zákonov bude v spoločnosti postupne miznúť utrpenie, zhon a nespravodlivosť, ktoré sú ovocím ich neznalosti.

Utrpenie nie je nevyhnutnou súčasťou života, ako to tvrdia niektoré duchovné smery. Je len dôsledkom chybných činov, ktorých sa dopúšťame z nevedomosti.

Ako sa vlastne prejavujú večné zákony? Predovšetkým pôsobia ako sila, ktorá udržiava vesmírny kolobeh. Jej účinky dokážeme pochopiť ako jeden celok iba intuitívne. No rozum, ktorý rád zatrieďuje a škatuľkuje, ju vidí ako súhrn rozličných zákonov.

Večné zákony sa prejavujú nepretržite, bez ohľadu na vznik a zánik vesmíru, lebo sú stále a nemenné. Na tomto svete im podliehame v rôznych oblastiach života - v prírode, v činoch, v myslení, v citoch a dokonca aj po smrti. Často si ich vplyv na náš život nevieme logicky vysvetliť, preto svoju nevedomosť zakrývame jednoduchým tvrdením, že ide len o náhodu alebo o niečo, čo vôbec od nás nezávisí.

Vesmír aj neviditeľné svety nad ním majú množstvo obyvateľov. Človek je schopný spoznať a prijať tieto "iné svety", len vďaka tomu, že sú popretkávané rovnakými zákonmi. Nehmotné, avšak vnímateľné pôsobenie prazákonov budeme postupne objavovať, o ich existencii sa však musí presvedčiť každý sám dôkladným pozorovaním a hodnotením svojho života a okolia. Hmotné účinky večných zákonov už dávno zistili rôzne vedecké disciplíny, preto má každý možnosť nájsť vo svojej profesii obdobu ich pôsobenia.

Teraz si vysvetlíme večné zákony len na známych skutočnostiach a pojmoch z bežného života, až potom ich budeme rozvíjať aj v iných oblastiach, súbežne s prijímaním nových poznatkov. Neskôr pochopíme, že takmer každý dej je výsledkom pôsobenia viacerých zákonov, a že naozaj pôsobia ako celok. Napriek tomu si ich rozoberieme teraz jedntlivo.