Pocit studu

Prečo človek tak ľahko podľahol sexuálnym výstrelkom? Má to jediný dôvod. Zvalil si svoj ochranný múr - pocit studu, ktorý ho mal chrániť pred úpadkom. Tento múr si staval súbežne s prijímaním pohlavnej sily. Len preto, že človek nepoznal jeho význam, dokázal ho tak ľahko zrútiť. Pocit studu je prirodzenou oporou pre duchovný, duševný a telesný vývoj. Avšak morálka založená na úsilí odstrániť tento ochranný múr a dať nízkym vášniam voľný priebeh dosiahla svoje - dobrovoľne a postupne sa ho väčšina vzdala. Mlčky schvaľujeme a považujeme za normálne to, čo vôbec normálne nie je. Pohlavný pud sme povýšili takmer na jediný cieľ nášho života. Vôľa ním spútaná nemôže potom realizovať svoje vyššie túžby a ciele, lebo všetku pohlavnú silu vybíja človek v častom, alebo neprirodzenom pohlavnom styku, prípadne v sebaukájaní.

Prvý plameň, ktorý postupne rozdúchal pustošivý požiar v dušiach ľudí, zapálili, i keď možno nechtiac, psychológovia a sexuológovia. Tvrdili, že bez pravidelného sexuálneho života sa nedá normálne žiť, a z jeho nedostatku vznikajú frustrácie a problémy. Preto, keď nie je k dispozícii partner, má sa vraj človek uspokojiť sám. Tak narušili aj u normálnych ľudí duševnú rovnováhu a pocit istoty. Takéto rady a vysvetlenia môžu obstáť iba u toho, kto nevie, že zmiernením sexuálneho pudu pohlavná sila narastá a prebúdza tvorivosť, prirodzené túžby a chcenie.

Iba hlboké zamyslenie sa nad dôsledkami prehnaného sexuálneho pudu môže uvolniť silu na jeho usmernenie. Podľa zákona o slobodnej vôli nemôžu temní duchovia nútiť človeka do toho, čo sám nechce. Môžu ho len lákať, nahovárať a vsugerúvať mu, že túžba, ktorú mu vnukli, je jeho potrebou. Toto poznanie môže človeka oslobodiť, pretože len skryté a zahalené zlo je nebezpečné. Odhalením a spoznaním sa stáva prekonateľným.

Postupným, nie náhlym zmierňovaním negatívnych sklonov opúšťajú temní duchovia svoju obeť, lebo stratili nad ňou vládu. V očistenom človeku sa znova začne prebúdzať pocit studu, ktorý ho bude chrániť pred ďalším poklesom. Premenou nízkych vášní na duchovné ideály sa pohlavná sila zaradí do správneho smeru a prebudí túžbu po pravej a čistej láske, ktorá sa bude po určitom čase skutočne realizovať. Silnou túžbou, ktorá sa znásobí zmiernením sexuálneho pudu, sa napojí človek na bytostných pomocníkov a tí vytvoria podmienky na uskutočnenie jeho túžby - čistej lásky.

Pohlavná sila sa oslabuje aj nevyváženou stravou, napr. nedostatkom bielkovín pri dlhodobej vegetariánskej diéte. V niektorých prípadoch je vhodná na liečenie chorôb, vtedy môže trvať aj niekoľko rokov. Po uzdravení sa však treba postupne vrátiť k pôvodnej pestrej strave, no s väčším obsahom vlákniny a s obmedzením mäsa a tukov.

Pohlavná sila sa oslabuje aj čítaním nevhodnej literatúry a pozeraním filmov, pri ktorých dochádza k nadmernému vzrušeniu zmyslov nervov. Týmto negatívnym prežívaním sa človek napája na temných duchov, ktorí sa ho budú časom snažiť ovládať, aby ich „živil“.

Pre mnohých to bude znieť neuveriteľne, ale aj okultné školenia a meditácie vedú k únikom pohlavnej sily a k nadväzovaniu spojenia s temnými duchmi, ktorými je v súčasnosti Zem obklopená ako hustou hmlou. Ak niekto medituje, aby sa zbavil stresu a únavy, robí v podstate relaxáciu v sebe. Tá nie je nebezpečná, lebo ňou sa nepreniká až do astrálu. No pri hlbších meditáciách, najmä schádzaním dolu, „do minulosti“, alebo „rozplynutím sa v prázdnote“ ide meditujúci priam v ústrety temným vplyvom. Spája sa dobrovoľne s nízkymi duchmi, ktorí sa zdajú spočiatku neškodní, aby neskôr meditujúceho ovládli. Človek sa má zdokonaľovať prirodzeným vývojom - spoznávaním duchovných právd a ideálov, ako aj ich realizovaním v bežnom živote, a nie únikom od reality.