Iní malí bytostní

Iní malí bytostní sú vo svojej činnosti viac spätí s ľuďmi. Ich úlohou je priasť neviditeľné nitky z každého ľudského činu, myšlienok a citových prejavov. Ich kvalita a druh sa odlišuje farebnosťou. Po týchto nitkách - cestách kráčajú duše po smrti do astrálu a jemnohmotného prostredia, ktoré bytostní spriadli z ich úmyslov a činov. Tak tkajú malí bytostní, podľa večných zákonov, človeku osud, ktorý vedie zo Zeme buď dolu, do nižších svetov, alebo hore, do vyšších. Je to pre nás nepredstaviteľná činnosť, ktorú nemôžeme pochopiť, keďže nič podobné sa v našej aktivite nevyskytuje.

Bytostní sú teda aj živými vykonávateľmi večných zákonov, nie sú však ich riadiacimi ani hodnotiacimi činiteľmi. Snujú nitky osudu bez osobnej zaangažovanosti k ľuďom. Výsledok ich tkania, ktorý prezrádza najtajnejšie vnútro každého človeka, hodnotia iné hierarchie. Pre lepšie pochopenie by sme si mohli predstaviť bytostných ako pisárky, ktoré prepisujú diplomovú prácu študenta. Nezasahujú do obsahu, ktorý on vytvoril.

Okrem toho bytostní pradú aj nitky, ktoré spájajú ľudí navzájom. Ich činnosť je pod kontrolou viacerých dokonalejších vládcov, preto nemôže dôjsť k nespravodlivosti alebo zlyhaniu. Svojou tkáčskou činnosťou pôsobia malí bytostní ako spájatelia hmotného a nehmotného vesmíru. Keďže pochádzajú z vyššej úrovne, ako je vesmír, až z bytostnej ríše, majú v sebe viac základnej sily vo forme tepla a svetla. Takto zahrievajú, pretvárajú, oživujú a zdokonaľujú hmotu - vesmír.

Aj človek má zdokonaľovať hmotu, ale jeho činnosť sa líši od činnosti bytostných. Oni sú pripravovatelia a pomocníci, kým človek má byť ich pokračovateľom a vládcom v hmote. Žiaľ, človek sa stal vládcom - ničiteľom. Lebo svoju vládu pochopil nesprávne.